Ajankohtaista / kokouspöytäkirjat

Parhalahden Metsästäjät ry

Talvikokous 15.03.2020 klo 15 Metsästysmajalla, läsnä 13 yhdistyksen jäsentä

Tässä osiosta löytyy pöytäkirjan lyhennelmä siten, että kaikki metsätyskauteen 2020-21 liittyvät päätökset ovat jäsenistömme luettavissa.

Allekirjoitettu kokouspöytäkirja tarvittaessa nähtävillä sihteerillä.

Kokouksen pj:na toimi AnttiPaavola, sihteeri Mauri Virkkunen

Pöytäkirjan tarkastajina sekä ääntenlaskijoina toimivat Ilkka ja Niklas Pyhälä

- Käsiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto, jotka hyväksyttiin

- Myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus

- Metsästysseuran puheenjohtajaksi valittiin Antti Paavola

- Valittu johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle Marko Oja sekä Jukka Rantala

- Valittu toiminnantarkastajiksi Risto Pietilä ja Pertti Maijala, varat Eero Sarpola, Jaana Mehtälä

- Hyväksytty toiminta- sekä riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle. Hyväksytty jäsenen riistanhoitovelvoitteeksi 2 talkoosuoritusta vuodessa, joista toisen voi suorittaa osallistumalla seuran viralliseen kokoukseen. Puuttuva talkoosuoritus, a` 40€  lisätään seuraavan vuoden jäsenmaksuun

- Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 30€/vuosi sekä liittymismaksuksi  35€

- Hyväsytty hirvenpyynnin yhteislupasopimus metsästyskaudelle 2020

- Valittu tarvittavat jaokset, kts erillinen toimihenkilöluettelo kaudelle 2020-21

- Viralliset kokousilmoitukset julkaistaan Raahelainen-nimisessä paikallislehdessä

-Kokous päätettiin klo 15.50

 

Pöytäkirja, kesäkokous 02.08.2020 klo 15 metsästysmajalla (osallistujaluettelo erillisellä liitteellä)

Tässä osiosta löytyy pöytäkirjan lyhennelmä siten, että kaikki metsätyskauteen 2020-21 liittyvät päätökset ovat jäsenistömme luettavissa.

Allekirjoitettu kokouspöytäkirja tarvittaessa nähtävillä sihteerillä.

 

1§  Kokouksen avaus: Antti Paavola

2§  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Paavola, sihteeriksi Mauri Virkkunen

3§  kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin NIklas ja Ilkka Pyhälä 

5 § Vesilintujen metsästys sekä lupamyynnin järjestelyt

- Sorsastuslupa vesilinnun pyyntiin käsittää merenranta-alueen, Heinikarin, Hietakarin sekä Liminkajärven ( Liminkajärvelle vieras vain isännän mukana)

- Sorsastuslupa (vieraslupa) mahdollistaa vesilintujen pyynnin vain 8-tien merenpuolella

- Huomioitavia rajoituksia aiheuttaa Fennovoiman työmaa alue.Työmaa-aidan ulkopuolelle merkitty liikkumisrajoitusalue keltaisilla tauluilla.

- Alueelle sovitut vesilinnunpyyntiin liittyvät järjestelyt mm:ssa pysäköintien osalta esitetty erillisessä ohjekartassa. Se julkaistaan seuran sivuilla ja on lisäjakeluna lupamyynnin pisteissä.

- Veneen käyttö vieraslupalaisilta Heinikarissa kielletty

- Vältettävä ns. kotusten rakentelua sekä turhaa rannoilla kulkemista 13.08-20.08 klo 11.30 välisenä aikana

- 8-tien rannanpuoli rauhoitettu metsästykseltä 20.08 saakka, loukkupyynti sallittu

- Luotiaseitten käyttö veslintujen metsästyksessä kielletty

- Metsästysalue tai passipaikka valittava siten, ettei korjaamattomalle viljapellolle mennä edes saaliin etsiskelyn tai noudon perusteella.

- Liminkaoja molemminpuolisine peltoalueineen rauhoitettu kaikelta metsästykseltä välillä Lepolan nokka – linjaan Hongiston tien risteyksen kohdalta ojan eteläpuolelle R Muurisen peltotiehen saakka.

 

 Vieraslupien hinnat vesilintujen metsästykseen kaudelle 2020 ovat seuraavat:

Päivälupa 1 vrk hinta 20€

Aloituspäivät 20-23.08 klo 24 saakka hinta 35€

Kausilupa 20.08 klo 12 => 31.12 klo 24 hinta 60€

 

Lupamyyntipisteet; K-market Pyhäjoki, IKH Raahe sekä johtokunnan jäsenten kotoa.

 

Muut vesilintujen metsästykseen liittyvät säännöt tai rajoitukset:

- vesilintujen metsästyksessä noudatettava Riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja ja ohjeita seuraavasti:

Luvanvaraisten hanhien metsästys sallittu vain peltopyyntinä 10-16.08.2020 välisenä aikana

Hanhien metsästys kielletty 17-20.08.20 välisenä aikana

 

Pienriistan sekä kauriin sekä hirvieläinten metsästys

 Metsäkanalintujen, kyyhkysten sekä haittalintujen metsästys

- kyyhkysten metsästys 10.08-31.10 välisenä aikana

- vieraslupien myynti kyyhkysten pyyntiin aloitetaan  10.08.19

- metsästykseltä rauhoitetaan koppelo, peltopyy, riekko sekä fasaani

- metsäkanalintujen pyynti Riistakeskuksen määräämien metsästysaikojen puitteissa

- saaliskiintiöt; metso 1kpl sekä teeri 5 kpl/metsästäjä

- johtokunta suosittaa teerenpyynnin kohdistuvan uroslintuihin

 Jänisten sekä rusakoiden metsästys

- metsästyksessä noudatetaan Riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja

- ei saaliskiintiö- tai rauhoitusalue-esityksiä

- varsinkin kylän pinnassa haitallisen runsaana esiintyvää rusakkokantaa pyritään vähentämään johtokunnan järjestämän erillisen yhteispyynnin avulla.

 

Kauriin metsästys

- johtokunnalle myönnettiin oikeus järjestää tarvittaessa kauriiden metsästyksiä yhteispyynteinä kuluvan metsästyskauden aikana.

 

Hirvieläinten metsästys

- metsästyksessä noudatetaan Riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja ja ohjeita

 

Suurpedot

- ilmoitus suurpetohavainnoista suurpetoyhdysmies Kari Roukalalle. - suurpetometsästys tapahtuu pääsääntöisesti lähiseurojen yhteislupien kautta. Pyritään osallistumaan lähiseurojen yhteislupa-anomuksiin.

Myönnettiin oikeus seuran metsästysalueiden käytöstä suurpetojen yhteispyynnin alueiksi

 

Vierasluvat

- vieraslupia pienriistan metsästykseen myydään hintaan 20€/vrk.

- vierasluvalla metsästäminen edellyttää aina metsästystä vain isännän mukana ollessa, ei koske vesilintujen pyyntiä ( erillinen sorsastuslupa)

- metsäkanalintuja metsästettäessä vieraan saalis vähennettävä isännän kiintiöstä.

- myönnettiin oikeus seuran metsästysoikeuden omaaville henkilöille lunastaa vieraalleen vieraslupakortti jäniksen pyynnin osalta.

- pienpetojen pyynti vieraan mukanaan tuomalla koiralla maksutonta, pyynnissä oltava aina isäntä mukana

 

Yleiset metsästys- tai -aluerajoitukset:

- Liminkaoja molemminpuolisine peltoalueineen rauhoitettu kaikelta metsästykseltä välillä Lepolan nokka – linjaan Hongiston tien risteyksen kohdalta ojan eteläpuolelle R Muurisen peltotiehen saakka.

- kylän alue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, rajana Karsikon peltoalueen päässä 1. poikkioja koiliseen

- ns. haittalintujen metsästys sallittu vasta 10.08.20 alkaen

 

Muut hyvään metsästyskäytäntöön liittyvät asiat:

- vältettävä metsästyksen aikaista roskaamista tai liikkumista korjaamatta olevilla viljelyksillä.

- kiinnitettävä erityinen huomio siihen, että kaikkialta maastosta kerätään mahdolliset hylsyt, tölkit, muovijätteet, jne mahdollisimman tarkoin pois sekä hävitetään asiallisesti.

- metsästäjiä pyydetään kiinnittämään erityisen huomion veteen ammuttavien laakalaukausten turvallisuuteen, vedestä kimpoava hauliryöppy vaarantaa laukaisusuunnassa olijoiden turvallisuuden pitkällekin matkalle.

- kylän alue rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, muistettava minimietäisyys reunimmaisista taloista 150 m

- metsästysalueille rakennettavien ruokintapaikkojen ml. nuolukivien viennin tulee perustua aina yhteistyöhön maanomistajan kanssa ja hänen lupaansa.

- luvallinenkaan ruokintapaikka ei anna sen rakentajalle yksinoikeutta alueella metsästykseen; metsästysoikeus säilyy aina metsästysoikeuden vuokraajan, metsästysseuran jäsenistön yhteisessä käytössä.

- väijyntämetsästyksessä tulee huomioida ja kunnioittaa paikalle jo aiemmin tulleen metsästäjän sijoittuminen ja hakea se huomioiden itselleen paikka vasta turvallisen etäisyyden päästä.

- anna riittävästi tilaa ruokintapaikkoja rakentaneille metsästäjille ruokinnoilta metsästettäessä herrasmiessääntöjen mukaisesti

- huolehdittava tarkoin turvallisesta tulenkäsittelystä maastoissa liikuttaessa

- mikäli naapuriseuran puolelta tulee ketunajo seuran alueelle, tulee siitä tehdä välittömästi ilmoitus joko Antti Paavolalle tai Mauri Virkkuselle, joilta saa luvan metsästyksen jatkamiseen.

 

7 § Johtokunnalle oikeus muutoksiin

- johtokunta pidättää itselleen oikeuden uudelleen käsitellä ja muuttaa §:en 5 – 6 mukaisia

päätöksiä mm:ssa riistakannan esiintymisten pohjalta

8 § Koemaastoanomukset

- Koemaastoanomukset käsittelee ja hyväksyy yhteistyössä kenneljaoston ja seuran puheenjohtajat

 

Metsästysseuran säännöt

- käytiin läpi johtokunnan esitys seuran sääntöjen uusimisesta. kokouksen pj:n toimesta muutokset esiteltiin kohta kohdalta. Muutosehdotuksiin ei tullut mitään kommentoitavaa, joten se lähtee "lausuntokierrokselle" PRH:lle. Sääntömuutos kokouspöytäkirjan liitteenä.

10§ Muut esille tulevat asiat 

 

- keskusteltiin aiheista,

asutuksen läheisyyteen perustettujen linnun ruokintojen aiheuttama laukausmelun haitta lähiasutukselle

jäsenmaksujen uusi ilmoitustapa tekstiviestillä, jos et ole saanut viestiä ==> yhteys sihteeriin

talkoot majalla jatkuvat, tule mukaan

 

11 § Kokouksen päätös; kokous päättyi klo 15.40

 

Antti Paavola                                                      Mauri Virkkunen

Puheenjohtaja                                                      Sihteeri

 

Niklas Pyhälä                                                      Ilkka Pyhälä

Pöytäkirjantarkastaja                                           Pöytäkirjantarkastaja

 

Kesäkuu 2021

Ei tapahtumia
Kesäkuu 2021
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

RSS